Fotograf Gallery

Souhlas se zpracováním osobních údajů spolkem Fotograf 07 z.s.

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

1. Spolek Fotograf 07 z.s., se sídlem Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1, IČ: 28561236, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18277 (dále též jen „spolek Fotograf“) zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, a to pro potřeby své činnosti a aby Vám mohl zasílat aktuální informace související s činností spolku a s internetovými stránkami cz, fotografmagazine.cz a fotografestival.cz.

2. Se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 1 shora udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@fotografnet.cz nebo dopisu na adresu Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1. Stejně tak máte právo požadovat po spolku Fotograf informace, jaké Vaše osobní údaje spolek zpracovává, požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů a jeho účelu, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na spolek Fotograf nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Osobní údaje bude spolek Fotograf zpracovávat po dobu trvání činnosti spolku, nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje považuje spolek Fotograf za důvěrné a nebude je bez Vašeho souhlasu coby subjektu údajů či zákonné povinnosti dané příslušnými právními předpisy předávat třetím osobám.  K osobním údajům budou mít kromě spolku Fotograf přístup pouze zpracovatelé osobních údajů, kteří poskytují požadované záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů k ochraně osobních údajů a kteří zajišťují náležitou ochranu osobních údajů a práv fyzických osob coby subjektů údajů.

4. Tímto udělujete svůj výslovný souhlas spolku Fotograf 07 z.s., se sídlem Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1, IČ: 28561236, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18277, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a souvisejících právních předpisů zpracovával tyto mé osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail.

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.