Fotograf Gallery

Štěpán Grygar 12 a 13


Zahájení: ve čtvrtek 4. dubna od 18.00
Kurátor: Jiří Ptáček

Výstavou Štěpán Grygar 12 a 13 představujeme výrazného představitele fotografického umění střední generace. Grygar je ročník 1955, od čtyřiadvaceti absolvent a posledních deset let pedagog pražské FAMU, autor teoretické publikace Konceptuální umění a fotografie a zejména dlouhé řady vlastních fotografických souborů, které od první poloviny osmdesátých let do současnosti více jak třicetkrát samostatně představil u nás a v zahraničí.

Pro výstavu Štěpán Grygar 12 a 13 vybral ze tří nových souborů barevných fotografií. Na jejich vzájemném spojení se pak nejlépe zahlédnout syntetizující povahu Grygarovy tvorby. Jako již v minulosti vícekrát vybral si motivy několik málo detailů všedního původu. Způsob jejich mapování fotografickými nástroji ovšem znovu odkrývá jeho úsilí o kombinaci odlišných hledisek v rámci jedné výstavní konfigurace. Grygar není výhradně fotografem bezprostředních záznamů, ani zásadovým aranžérem – pohybuje se v obou oblastech. Provázání fotografií v souboru stanovuje jednou intuitivně, a jindy podle zřejmých metodických či formálních zákonitostí. Náhoda se v jeho fotografiích může jevit jako výsledek systematického přístupu a systematický přístup jako důsledek náhody. Za Grygarovým rozvolňováním „pravidel hry“, podle kterých umělec vytváří identitu své práce a jejichž znalost vždy usnadňuje orientaci diskurzem jeho uvažování, ale nehledejme absenci komplexního rozvrhu, ale zcela protikladné, vědomé úsilí o vytvoření produktivního napětí mezi různými přístupy k fotografování skutečnosti. Je tedy namístě mluvit o Grygarově tvorby jako o reflexi a analýze fotografického média (jak tomu ostatně často bývá)… zároveň je ale vhodné učinit poznámku, že reflexe a analýza nejsou explicitním tématem díla, ale implicitní součástí způsobů, jak s fotografováním a fotografiemi nakládá.

Vedle zmíněných rysů Grygarovy práce je vždy třeba upozornit ještě na jeden další. Je jím autorův sklon k vyzdvihování senzuálních kvalit zobrazované skutečnosti. Aparát v rukou mu je především nástrojem transformace „časoprostoru před objektivem“ v unikátní fotografickou realitu. Grygar usiluje o výtvarně působivou fotografii… a záznamová a reprodukční technika a nebo pohled, postavení a pohyb fotografa jsou přitom jakousi soustavou filtrů, skrze které takto nakládat se sebevšednějšími fragmenty skutečnosti v duchu hledání vizuální senzace.

Jiří Ptáček

 

Podporují

Projekt Fotograf Gallery je realizován s finanční podporou  Ministerstva kultury České republiky a v roce 2021 je podporován grantem Hl. m. Prahy ve výši 630 000 Kč.